• Pengurusan Kewangan seperti belanja mengurus, belanja pembangunan dan bayaran perolehan bahagian dan akuan CREaTE
 • Menguruskan semua hal berkaitan pengurusan sumber manusia dan pentadbiran CREaTE
 • Menguruskan semua hal berkaitan pengurusan stor CREaTE dan perolehan bahagian
 • Menguruskan hal berkaitan pembangunan sistem dan pengurusan ICT CREaTE
 • Menyelaras dan memantau Pengurusan Strategik CREaTE
 • Menyelaras dan memantau Pengurusan Prestasi CREaTE
 • Menyelaras dan memantau Pengurusan Komunikasi CREaTE
 • Menyelaras pelaksanaan dan pemakaian Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) JKR
 • Menyelaras pelaksanaan program Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (KKP) dalam aspek latihan dan pembelajaran teknikal
 • Menyelaras dan memantau Pengurusan Pembangunan Kompetensi kakitangan CREaTE
 • Menyelaras pelaksanaan Pengurusan Integriti CREaTE
 • Menyelaras pelaksanaan program Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)
 • Mengurus semua hal berkaitan Pusat Sumber CREaTE.

Views: 1904